top of page

Algemene Verkoopsvoorwaarden Nardo bv

 

Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, diensten en overeenkomsten met Stoal ® (Juridische naam: Nardo bv) met maatschappelijk zetel te Akkerstraat 11, Unit 8 8750 Zwevezele. Elke bestelling, orderbevestiging betekent aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden. De gegevens en prijzen verstrekt door onze prijslijsten, folders, website, datasheets, offertes of enig ander middel, enz. zijn slechts ten titel van inlichting. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de prijzen en specificaties van de producten zonder voorafgaande verwittiging. De koper wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden en ermee akkoord te zijn, dit op het ogenblik van het overmaken van de bestelling.

Offertes

De prijzen op onze offertes zijn slechts geldig voor de duur van 3 maanden en onder voorbehoud dat er zich geen wijzigingen voordoen bij onze fabrikanten. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig als deze door ons schriftelijk worden aanvaard.  Offertes opgemaakt aan de hand van klantgegevens zijn steeds vrijblijvend en worden slechts aanvaard op risico van juistheid van de klant. Prijzen kunnen gewijzigd worden wanneer de afgewerkte afmetingen verschillen met deze van de offerte. In geval van verkeerde bestelling of meting door de klant zijn wij niet aansprakelijk.

Bestellingen en annulering

Alle bestellingen moeten schriftelijk, hetzij per post, hetzij per mail worden bevestigd door Stoal ® (Juridische naam: Nardo bv).
Een bestelling kan enkel schriftelijk geannuleerd worden.  De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Stoal ® (Juridische naam: Nardo bv). In dat geval is er door de koper minstens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van de waarde van de bestelling, met uitzondering van, onder voorbehoud van de mogelijkheid een vergoeding te eisen wegens de effectieve gelegen schade. In geval van annulering of het uitstel door de koper van een (gehele of gedeeltelijke) bestelling minder dan 24 uur voor de datum waarop de uitvoering ervan is gepland zal een schadevergoeding van twee derden van het bedrag van de bestelling door Stoal ® (Juridische naam: Nardo bv) worden gefactureerd.

Levering en aanvaarding

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist of kan het contract worden herzien. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Stoal ® (Juridische naam: Nardo bv) streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de koper. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling.  De opdrachtgever zorgt ervoor dat het leveringsadres toegankelijk is voor de levering. De koper dient de producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Alle kosten voorvloeiende uit de niet toegankelijkheid van de werf of opgelopen wachttijden bij levering zullen aan de opdrachtgever worden aangerekend. Klachten zijn enkel geldig als ze schriftelijk plaats vinden, binnen de 8 dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke facturatie mag worden opgemaakt naargelang de levering van de goederen.

Betalingen

Onze facturen zijn 30 dagen na factuurdatum of op de aangeduide vervaldag betaalbaar te Zwevezele. Bij een eerste levering/nieuwe klant is de voorafbetaling van het volledige factuurbedrag zonder korting vereist. De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de eerder toegestane betalingsvoorwaarden. Elke vertraging in betaling houdt, automatisch en zonder ingebrekestelling, de verplichting in een intrest te betalen van 12% zonder verzaking aan alle schadevergoedingen, terugbetaling van gerechtskosten en intresten welke de verkoper zou kunnen eisen. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 75 euro en een maximum van 2500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Waarborg

De door Stoal ® (Juridische naam: Nardo bv) geleverde producten en diensten beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de bestelling en beantwoorden de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in de bestelling. Het risico en de kosten van transport van producten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd of tenzij er sprake is van verwaarlozing of grove fout van Stoal ® (Juridische naam: Nardo bv). Stoal ® (Juridische naam: Nardo bv) zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijke gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten ….

Bevoegde rechtbank

De huidige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil over de onderhavige overeenkomst zijn de rechtbanken te Brugge alleen bevoegd. De verkoper behoudt zicht het recht de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaande verwittiging te allen tijde te wijzigen.

Privacy

Stoal ® (Juridische naam: Nardo bv) verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en u informatie over de firma Stoal ® (Juridische naam: Nardo bv) op te sturen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Stoal ® (Juridische naam: Nardo bv) uw gegevens gebuikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Meer info over ons privacy beleid vind je hier.

Vragen en feedback

Als u vragen hebt over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Stoal ® (Nardo bv)

Akkerstraat 11 Unit 8
8750 Zwevezele

Tel. : 051 688 246
info@stoal.be

Deze privacy verklaring is laatst herzien op: 15/07/2022

bottom of page